THE CLASSICAL SYLLABUS®
MET MEJO WIGGIN

November 2023 – een groot succes.

Mejo Wiggin’s eerste bezoek in België voor deel 1 van haar CLASSICAL SYLLABUS®. De studenten hebben hard, écht hard gewerkt, enorm veel informatie gekregen en vooral een ongelooflijke sprong gemaakt naar de Classical! Classical en nog eens CLASSICAL!!! Romana’s Classical zoals enkel Mejo het kan teachen. Romana Kryzanowska behoeft geen introductie : – ).

Wie reeds DEEL 1 van de Syllabus volgde
krijgt voorrang voor DEEL 2 en mits toelating van Mejo!

2024 – ELS INVITES Mejo Wiggin. Els’ eigen trainer. Over de ganse wereld als uitzonderlijk talent aanzien en door Romana zelf beschreven als “Mejo, dat is Poëzie in Beweging”. Mejo Wiggin komt naar PILATELS Studio in APRIL 2024 om het TWEEDE DEEL v/d The Classical Syllabus® te teachen.

De korte beschrijving?
Met deze syllabus leer je de klassieke Pilates oefeningen toepassen met de nadruk op de noden van je leerling. Casus per casus, level per level.

Intermediate II & Advanced System => Thu, Apr 25, 2024 Sun, Apr 28, 2024

Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring heeft MeJo The Classical Syllabus® seminar series gecreëerd. Voor instructeurs die verder willen gaan dan hun certificering. Het is voor PILATES leraren die al een Comprehensive Training Program hebben afgerond + Mejo’s Beginner & Intermediate_I, én op zoek zijn naar een dieper begrip van de Klassieke Methode, en hoe deze toe te passen op echte mensen. Als je vragen hebt ifv uitnodigingen, toelatingen of je huidige certificering => Contact Els!

UITZONDERLIJK VOOR BELGIË:
De Intermediate II Sessies en de Advanced Sessies kunnen apart geboekt worden
!!!

Mejo Wiggin

Het doel is het verbeteren en aanscherpen van de onderwijsvaardigheden door het verduidelijken van de oefeningen en de onderwijsmethodologie

 • Vervolg op Deel 1: Eigen techniek skills en teaching
 • leren hoe het lichaam van een student te beoordelen door het opsporen van onevenwichtigheden,
 • sterke en zwakke punten en vooral leren hoe de Methode toe te passen door het creëren van een geïndividualiseerd systeem dat het lichaam van elke persoon het meest ten goede komt.
 • Plaatsen beperkt. Max. 18 deelnemers
 • PRIJZEN: enkel Intermediate II of beide Sessies ONDERAAN

THE CLASSICAL SYLLABUS®
BELGIUM | APRIL 2024

=> INSCHRIJVEN APRIL 2024

=> ENKEL Intermediate II – 2024
Thu, Apr 25 & 26 2024
=> Full price: 1.200 euro
=> Al onze prijzen zijn BTW Incl

=> Intermediate II + Advanced System
Thu, Apr 25, 26, 27, & 28, 2024
=> Full price: 2.400 euro
=> Al onze prijzen zijn BTW Incl

Hare & Hound BV
Halfweghuisstraat 16,  BE-8490 Snellegem
BTW: BE-0888 279 379

PLAATS:
Pilatels Studio – Snellegem

Halfweghuisstraat 16, B490 Snellegem
Meer informatie: => [email protected]

BETALINGEN via EVERSPORTS APP
LINK BESCHIKBAAR Di 5 DEC 2023

https://www.eversports.be/sw/pilatels-studio


PRIJSBEPALING:
De prijzen en het programma werden verfijnd, in samenspraak met het Team van Mejo en de kennis van de Belgische Pilates wereld. PILATELS Weetje: Tel er je vlucht naar de States bij (€ 1.000) en je verblijf in een middelmatige AirB&B (€ 1.000 en een slappe koffie van $7,50) en je merkt snel wat voor een geluk we hebben dat Mejo Wiggin naar ons komt!

CURSUSBESCHRIJVING
Klassiek Pilates is meer dan een repertoire van oefeningen. Het is een uniek oefensysteem dat geest en lichaam combineert onder leiding van een leraar die beschikt over kennis, vaardigheid en intuïtie om iemands lichaam beter in balans te brengen. De beste Pilates-instructeurs beschikken niet alleen over deze kwaliteiten, maar geven ook organisch les met een scherp oog, hun handen voor de juiste plaats en plaatsing en beknopte verbale aanwijzingen om een systeem aan te leren dat is afgestemd op individuele behoeften.

ELKE SEMINARIE ZAL HET VOLGENDE INHOUDEN:

 1. De details van specifieke oefeningen bespreken, zodat u een beter inzicht krijgt in hun doelstellingen en progressies.
 2. Uitleggen waarom we een oefening aanpassen of variëren voor een individu.
 3. Leer je hoe je het lichaam van een leerling kunt beoordelen; hun sterke punten, zwakke punten, uitlijnfouten en onevenwichtigheden; en hoe deze te corrigeren.
 4. De basisprincipes van beweging en lesgeven, die Joe voor zijn Methode bedoeld heeft, doornemen.
 5. Het aanleren van effectieve spotting en cueing, uniek voor de Classical Method die kan worden aangepast aan individuele behoeften.
 6. Je leert hoe je specifieke oefeningen selecteert en een systeem samenstelt waar je leerling het meeste baat bij heeft.
 7. Het specifieke Contrology en Gratz™ -apparaat te bespreken en uit te leggen waarom het zo’n integraal onderdeel is van de Classical Pilates Method.

MeJo gaf les in haar eigen studio en hield toezicht op zo’n 400 privélessen per week (met Romana als haar persoonlijke mentor) en deed ervaring op in het toepassen van de Methode op verschillende bevolkingsgroepen, waaronder: professionele atleten, mensen met chronische rugpijn, geamputeerden, de ziekte van Parkinson, knieblessures, scoliose en vele andere aandoeningen.

In deze unieke serie zal MeJo haar jarenlange studie delen met verschillende eerste generatie instructeurs, waaronder Romana Kryzanowska, Sari Mejia Santos, Kathy Grant, Edwina Fontaine en Jay Grimes. Ze zal waardevolle training geven vanuit haar jarenlange studie met Romana, haar persoonlijke ervaring met het onderwijzen van de Methode aan verschillende bevolkingsgroepen en haar ervaring als Teacher Trainer in Romana’s Pilates Instructor Training Program.


E N G L I S H – V E R S I O N

ENGLISH = THE CLASSICAL SYLLABUS®
MET MEJO WIGGIN


=> REGISTER APRIL 2024

November 2023 – a great success.
Mejo Wiggin’s first visit to Belgium for part 1 of her CLASSICAL SYLLABUS®. The students worked hard, really hard, got a huge amount of information and above all made an incredible leap into Classical! Classical and more CLASSICAL!!! Romana’s Classical as only Mejo can teach it. Romana Kryzanowska needs no introduction : – ).

Those who have already taken PART 1 of the Syllabus
gets priority for PART 2 and subject to Mejo’s permission!

2024 – ELS INVITES Mejo Wiggin. Els’ own trainer. Regarded all over the world as an exceptional talent and described by Romana herself as “Mejo, that’s Poetry in Motion”. Mejo Wiggin is coming to PILATELS Studio in APRIL 2024 to teach the SECOND PART of The Classical Syllabus®.

The short description?
This syllabus teaches you how to apply the classic Pilates exercises with an emphasis on your student’s needs. Case by case, level by level.

Intermediate II & Advanced System => Thu, Apr 25, 2024 Sun, Apr 28, 2024

With over twenty-five years of experience, MeJo has created The Classical Syllabus® seminar series. For instructors who want to go beyond their certification. It is for PILATES teachers who have already completed a Comprehensive Training Program + Mejo’s Beginner & Intermediate_I, AND are looking for a deeper understanding of the Classical Method, and how to apply it to real people. If you have any questions ifv invitations, admissions or your current certification => Contact Els!

EXCLUSIVE FOR BELGIUM:
The Intermediate II Sessions and the Advanced Sessions can be booked separately!!!

Mejo Wiggin

The aim is to improve and sharpen teaching skills by clarifying exercises and teaching methodology

 • Follow-up to Part 1: Own technique skills and teaching
 • learn/assess a student’s body by identifying imbalances
 • strengths and weaknesses and most importantly learn how to apply the Method by creating an individualised system that most benefits each person’s body.
 • Places limited. Max. 18 participants
 • PRICES: Intermediate II only or both Sessions ONLY

THE CLASSICAL SYLLABUS®
BELGIUM | APRIL 2024
=> REGISTER APRIL 2024

=> ONLY Intermediate II – 2024
Thu, Apr 25 & 26 2024
=> Full price: 1,200 euro
=> All our prices are VAT Incl

=> Intermediate II + Advanced System
Thu, Apr 25, 26, 27, & 28, 2024
=> Full price: 2,400 euro
=> All our prices are VAT Incl

Hare & Hound BV
Halfweghuisstraat 16,  BE-8490 Snellegem
BTW: BE-0888 279 379

PLACE:
Pilatels Studio – Snellegem
Halfweghuisstraat 16, B490 Snellegem
More information: => [email protected]

PAYMENTS via EVERSPORTS APP
LINK AVAILABLE TUE 5 DEC 2023


PRICING:
The prices and programme were refined, in consultation with Mejo’s Team and the knowledge of the Belgian Pilates world. PILATELS Fact: Add in your flight to the States (€1,000) and your stay in a mediocre AirB&B (€1,000 and a $7.50 weak coffee) and you quickly realise how lucky we are to have Mejo Wiggin coming to us!

COURSE DESCRIPTION
Classical Pilates is more than a repertoire of exercises. It is a unique exercise system that combines mind and body under the guidance of a teacher who possesses knowledge, skill and intuition to better balance one’s body. The best Pilates instructors not only possess these qualities, but also teach organically with a keen eye, their hands for proper placement and positioning and concise verbal cues to teach a system tailored to individual needs.

EACH SEMINAR WILL INCLUDE THE FOLLOWING:

 • Discussing the details of specific exercises
  to help you better understand their goals and progressions.
 • Explaining why we modify or vary an exercise for an individual.
 • Teach you how to assess a student’s body; their strengths,
  weaknesses, misalignments and imbalances; and how to correct them.
 • Review the basic principles of movement and teaching that Joe intended for his Method.
 • Teaching effective spotting and cueing, unique to the Classical Method
  that can be adapted to individual needs.
 • You will learn how to select specific exercises
  and put together a system that will benefit your student the most.
 • To discuss the specific Contrology and Gratz™
  device and explain why it is such an integral part of the Classical Pilates Method.

MeJo taught in her own studio and oversaw some 400 private lessons a week (with Romana as her personal mentor) and gained experience in applying the Method to different populations, including: professional athletes, people with chronic back pain, amputees, Parkinson’s disease, knee injuries, scoliosis and many other conditions.

In this unique series, MeJo will share her years of study with several first-generation instructors, including Romana Kryzanowska, Sari Mejia Santos, Kathy Grant, Edwina Fontaine and Jay Grimes. She will provide valuable training from her years of study with Romana, her personal experience teaching the Method to different populations and her experience as a Teacher Trainer in Romana’s Pilates Instructor Training Programme.