JURIDISCHE BEPALING BIJ HET GEBRUIK VAN DE SITE PILATELS.BE

HARE & HOUND bv
Halfweghuisstraat 16, BE-8490 Snellegem
0032 (0)497/38 71 75 – Info(at)pilatels(punt)be
BTW: BE-0888 279 379

AXA bankrekening:
IBAN BE02 7512 0588 2540 / BIC AXABBE22

Deze website heeft tot doel algemene informatie over Pilatels.be ter beschikking te stellen. Hoewel Pilatels.be alle mogelijke inspanningen doet om informatie ter beschikking te stellen die ze actueel en nauwkeurig acht, garandeert Pilatels.be niet dat alle informatie voldoende, nauwkeurig of volledig is.

Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of beelden op deze website zijn het exclusieve eigendom van Pilatels.be. Elk gebruik van om het even welke beelden en/of informatie die op deze website getoond worden is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Pilatels.be.

Pilatels.be kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden ten gevolge van het gebruiken van informatie die op deze website verschijnt of ten gevolge van de afwezigheid van specifieke informatie.

Niets op deze website mag beschouwd worden als een voorstel om producten of diensten te kopen of te verkopen, of in het algemeen om een overeenkomt af te sluiten, tenzij anders vermeld.

Deze Website kan andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen en auteursrechtelijke informatie bevatten waarvan de bepalingen nageleefd en gevolgd moeten worden. De informatie op deze Web site kan technische fouten of typfouten bevatten.

De informatie kan gewijzigd of geüpdatet worden zonder kennisgeving. Pilatels.be kan ook op elk ogenblik zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of de programma’s die beschreven worden in deze informatie.

Pilatels.be verzamelt geen vertrouwelijke of private informatie over u via zijn Web site zonder dat u daar zelf acties voor onderneemt. We wijzen erop dat alle informatie en al het materiaal dat verstuurd wordt naar Pilatels.be beschouwd wordt als NIET-vertrouwelijk. Door informatie of materiaal te versturen naar Pilatels.be, verleent u Pilatels.be een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren. U stemt er tevens mee in dat Pilatels.be vrij is om gebruik te maken van eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u toestuurt, voor eender welk doeleinde. Wij zullen evenwel nooit uw naam bekendmaken of anderszins bekendmaken dat u ons materiaal of andere informatie toestuurde, behalve indien:

  • (a) wij van u de toelating krijgen om uw naam te gebruiken;

of

  • (b) wij u eerst op de hoogte stellen van het feit dat het materiaal of de andere informatie die u verstuurt naar een specifiek deel van deze site, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met vermelding van uw naam;

of

  • (c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Wereldwijde beschikbaarheid

De informatie die Pilatels.be publiceert op het World Wide Web kan referenties of kruisreferenties bevatten naar producten, programma’s en diensten van Pilatels.be die niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke referenties houden niet in dat Pilatels.be van plan is om dergelijke producten, programma’s of diensten aan te kondigen in uw land. Neem contact op met uw Pilatels.be contactpersoon voor informatie over de producten, programma’s en diensten die beschikbaar zijn in uw land.

De verplichtingen van Pilatels.be met betrekking tot zijn producten en diensten worden enkel bepaald aan de hand van de overeenkomsten in het kader waarvan ze ter beschikking worden gesteld. Indien u buiten deze Web site producten of diensten verkrijgt van Pilatels.be die geleverd worden zonder overeenkomst, dan worden deze producten of diensten “ALS DUSDANIG” geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, en dan gebruikt u deze producten of diensten op eigen risico.

Zakelijke relaties

Pilatels.be legt geen verklaringen af omtrent andere Web sites die toegankelijk zijn via deze Web site. Indien u een niet-Pilatels.be-Web site raadpleegt, die mogelijk toch het Pilatels.be-logo bevat, dan dient u te begrijpen dat deze Web site losstaat van Pilatels.be en dat Pilatels.be geen controle heeft over de inhoud van die Web site. Bovendien houdt een link naar een niet-Pilatels.be-Web site niet in dat Pilatels.be enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die Web site. Het is aan u om de nodige voorzorgen te nemen om te garanderen dat alle items die u kiest voor gebruik, vrij zijn van virussen, “worms”, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

Pilatels.be KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEB SITE OF ELKE ANDERE WEB SITE WAARNAAR HYPERLINKS VERWIJZEN, MET INBEGRIP VAN EN ONBEPERKT EVENTUELE WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE DATA OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Contact:
Info(at)pilatels(punt)be